ساماندهي كلي پارك غدير

ساماندهي كلي پارك غدير
كاشفي مسوول فضاي سبز منطقه يك دراين باره گفت : ساماندهي كلي پارك غديرشامل هرس درختان ،گلكاري ،واكاري چمن ،هرس فرم پرچين ها، حذف علف هرز، شستشوي معابر ،آبنماها ورنگ آميزي نيمكت ها وسطل هاي زباله توسط سازمان پاركها صورت گرفته است .
شايان به ذكر است شهرداري منطقه يك با رنگ آميزي سنگ جداول  وبهسازي معابروآماده سازي زمين واليبال ساحلي و.... درساماندهي پارك مذكورهمكاري شايسته اي باسازمان پاركها به عمل آورده است .
                                                                  روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبزيزد