ساماندهي واحياي فضاي سبز پارك سجاد امامشهر آغاز شد .

ساماندهي واحياي فضاي سبز پارك سجاد امامشهر آغاز شد .
مهندس كاشفي مسوول فضاي سبز منطقه يك دراين رابطه گفت ساماندهي فضاي سبز پارك سجاد امامشهر شامل خاكريزي ،تسطيح اوليه وثانويه به مساحت تقريبي 2500 مترمربع ولوله گذاري بالوله پلي اتيلن به متراژ 250 متر آغاز گرديده است .
وي همچنين اضافه كرد چمنكاري وگلكاري وكاشت انواع درخت ودرختچه به مساحت حدود 2500 مترمربع درپارك صورت گرفته است .
شايان ذكراست عمليات خاكريزي وچمنكاري باقيمانده باغچه هاي پارك همچنان ادامه دارد كه تاپايان آذرماه به اتمام مي رسد .
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز