ساماندهي وخاكبرداري تعدادي از باغچه هاي سطح شهرتوسط سازمان پاركها وفضاي سبز انجام گرفت.

ساماندهي وخاكبرداري تعدادي از باغچه هاي سطح شهرتوسط سازمان پاركها وفضاي سبز انجام گرفت.
مهندس صفدرپورمديرعامل سازمان پاركهاوفضاي سبزدراين رابطه گفت:ازاواسط آذرماه سالجاري عمليات خاكبرداري وساماندهي باغچه هاي خيابانهاي وبلوارهاي سطح شهرازجمله خيابان امام خميني(ره)، خيابان انقلاب ،بلوارامامزاده جعفر(ع)،خيابان شهيدچمران،خيابان سلمان فارسي،بلوارامام جعفرصادق(ع)،خيابان آيت الله كاشاني ،بلوارشهيد صدوقي(ره) ، بلوارشهيدسيدمحمدپاكنژاد ، بلوارشهيدسيدرضاپاكنژاد ، خيابان شهيد رجايي ،خيابان حضرت سيدالشهدا(ع) ، خيابان آذريزدي ،خيابان فهادان ونوارسبز ،بلوار17 شهريور،بلوارشهيدباهنر و.... راآغاز نموده وتاكنون درمجموع مقدار 1500 مترمكعب خاك اضافي از باغچه هاي مذكور تخليه نموده است.
وي تصريح كردباانجام خاكبرداري ،آبگيري باغچه هاوبه تبع آن نفوذپذيري آن به صورت قابل ملاحظه اي افزايش مي يابد كه شادابي وسرسبزي درختان رادرپي داشته وكيفيت فضاي سبز را افزايش خواهد داد .
مهندس صفدرپور درادامه افزودجهت رعايت حال شهروندان ،سرعت بخشيدن به عمليات وپيشگيري از بروز مشكلات ترافيكي اكثر عمليات مذكور به صورت شبانه صورت گرفته است.
 شايان ذكر است باتوجه به درپيش بودن ايام نوروز وافزايش تردد دراكثر بلوارها وخيابان هاي شهر اين عمليات موقتا متوقف شده وادامه عمليات فوق به بعد از ايام تعطيلات نوروز موكول گرديده است .
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز