ساماندهی بیش از 100هکتار از باغچه های سطح شهرصورت گرفت.

ساماندهی بیش از 100هکتار از باغچه های سطح شهرصورت گرفت.
مهندس صفدرپور مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز تصریح کرد طی سالجاری 100 هکتار از باغچه های سطح شهر شامل بلوار های جانباز ،آزادگان ،پروفسور حسابی ،استاد احمد آرام ،صیادشیرازی ،شهیدان انتظاری ،45 متری دانشگاه ،شهید دهقان ،شهید جوکار،استقلال ،یزدباف ،شهید عابدی ،دهه فجر،امام جعفرصادق (ع)و....ساماندهی گردیده است که این ساماندهی شامل حذف علف هرز ،خاکبرداری وخاکریزی باغچه ها می باشد.
وی همچنین افزود طی این مدت مقدار 30000 مترمربع گلکاری شامل گلهای فصلی ودائمی درمیادین وپارکها ومحل های گلکاری بلوار های سطح شهرانجام گرفته وتعدادبیش از 9000اصله از درختان سطح شهر هرس وخشکه بری شده است.  
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز