ساماندهی تابلوهای سطح شهر با تداوم اجرای طرح حذف تابلوهای فضایی غیر مجاز در راستای پاكسازي منظر شهري ورفع آلودگي هاي بصري