ساماندهی فضا ی سبز میدان سلطانپناه ومثلثیهای اطراف آن

ساماندهی فضا ی سبز میدان سلطانپناه ومثلثیهای اطراف آن
مهندس کاشفی مسوول فضای سبز منطقه یک اعلام کرد ساماندهی فضای سبز مذکور شامل خاکبرداری(60مترمکعب)،خاکریزی(80مترمکعب)،گلکاری وچمنکاری(3500مترمربع )ازنیمه دوم بهمن ماه سالجاری توسط این سازمان انجام وبهره برداری رسیده است .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضا ی سبز