سومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1- نامه شماره 921500267 مورخ 21/1/92 مطرح و در صورتیکه نفر اول که در مزایده غرفه برنده شده است نسبت به راه اندازی و انعقاد قراراد غرفه اقدام ننموده است بت قیمت نفر اول موضوع به کمیسیون ماده 14 پیشنهاد شود
2- نامه شماره 921500218مورخ 19/1/ 92 درخصوص فروش مینی لودرمطرح ومقررشد پس ازکارشناسی اقدام به مزایده فروش نموده وبه جای آن بانظرمدیرعامل ماشین آلات وتجهیزات باغبانی وکشاورزی خریداری شود.
3- نامه شماره 921500349مورخ 26/1/ 92 هیئت حیدریون استان یزدمطرح ومقررشد پس از ارائه مجوزازاداره فرهنگ وارشاداسلامی وهماهنگی باسازمان فرهنگی ورزشی نسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام شود 4- نامه شماره 210/920001480مورخ 20/1/ 92 معاونت محترم اداری مالی شهرداری مطرح ومقررشد مکاتبه لازم درخصوص اعلام برنامه های آموزشی به سازمان بعمل آید.
5- نامه شماره 1/ک 92 مورخ 24/1/ 92 شرکت کهکشان شادی یزدمطرح وباکلیات آن موافقت ومقررشدپس ازارائه طرح ونقشه وبرآورد طرح به کمیسیون مشارکتهای شهرداری ارجاع گردد.
6- نامه شماره 1283 مورخ 11/1/ 92 معاونت امورعمرانی استانداری یزدمطرح ومقررشد رعایت حفظ باغات وفضای سبزها لحاظ شود.
7 - نامه شماره 921500044 مورخ 8/1/ 92مطرح ومقررشد پس ازتکمیل غرفه توسط سازمان وکارشناسی موضوع به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارجاع وباکلیات درخواست موافقت شد.