سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز درروزچهارشنبه مورخ 18/4/93راس ساعت 19 درمحل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها وفضای سبز درروزچهارشنبه مورخ 18/4/93راس ساعت 19 درمحل دفترسازمان پارکها وفضای سبز با حضور اعضاء تشکیل وپیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

 

1-درخواست مدیر عامل به شماره 931502858مورخ18/4/93مبنی برتقاضای آقای سید ابوالفضل میر افضلی در خصوص خرید زیتون در پارکهای سطح شهر مطرح ومقرر شد با نظر مدیر عامل محترم از یک کارشناس خبره کشاورزی دعوت تا در خصوص برآورد مقدار اقدام وپس از رعایت ضوابط ومقررات نسبت به فروش به متقاضی اقدام گردد.
2- درخواست مدیر عامل به شماره931502857مورخ18/4/93مبنی بر تقاضای ساختمان داخل پارک وحش بافقی توسط پیمانکاری وحدت مطرح ومقرر شد پس از ارزیابی کارشناسی وتائید کمیسیون ماده14بمدت 6ماه با انعقاد قرارداد واگذار آن پیمانکار می گردد.
3-درخواست مدیر عامل به شماره 931502838مورخ18/4/93مبنی بر تقاضای آقای محمد جواد مهری طرف قرارداد شتر سواری در پارک کوهستان مطرح ومقرر شد با عنایت به توضیحات مدیر عامل وتغییر مکان کارشناسی شده مبلغ دو میلیون ریال از محل ماده17بنامبرده تخفیف داده شود.
4-درخواست مدیر عامل به شماره931502837مورخ18/4/93مبنی بر تقاضای کانون تولد دو باره یاران بابت تامین آب جهت فضای سبز مطرح ومقرر شد در جهت حفظ ونگهداری فضای سبز وارزش نهادن به فضای سبز بتعداد یازده سرویس حواله آبگیری تانکر 12000لیتری به آن کانون کمک شود.
5-درخواست مدیر عامل به شماره931502836مورخ18/4/93مبنی بر تقاضای سازمان بهزیستی بابت برگزاری نمایشگاه در پارک کوهستان مطرح ومقرر شد طی انعقاد تفاهم نامه اقدام گردد.
6-درخواست مدیر عامل به شماره 931502725مورخ14/4/93مبنی بر تقاضای آقای محسن محسن پور بابت نصب تابلو بیلورد در بوستان طوبی مطرح ومقرر شد با مدیر عامل سازمان رفاهی وتفریحی هماهنگی وپس از تعیین مبلغ با انعقاد قرارداد پس از رعایت ضوابط ومقررات اقدام گردد.