سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
 1– نامه شماره911503794مورخ 7/5/91 کارگزینی ورفاه درخصوص پاداش پایان خدمت کارگران بازنشسته ویادرشرف بازنشستگی مطرح و مقررشددرابتداباتنظیم لایحه وارجاع به شورای محترم اسلامی شهرپیگیری ودرصورت عدم موافقت جهت پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان دربودجه سال 1392پایدارگردد.
2- نامه شماره 140/910019957 مورخ 2/5/1391 روابط عمومی شهرداری مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .
3- نامه شماره 911503701 مورخ 4/5/91 شرکت پخش اسباب بازی دانیال پدیده کودک مطرح و مقرر شد از نامبرده برای شرکت در جلسه بعدی هیئت مدیره اقدام گردد.
 4– نامه شماره 911503668مورخ 3/5/ 91 جامعه نابینایان استان یزدمطرح و مقررشددرخصوص برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی درمحل پارک شادی ازطریق انعقاد تفاهم نامه اقدام گردد.
5– نامه های شماره 911503352مورخ 25/4/ 91 و911503574-1/5/91و911503790-7/5/91مناطق فضای سبز درخصوص تامین نیرو جهت حذف علفهای هرز مطرح و مقررشد سازمان ازطرف اداره کل زندانها نسبت به تامین نیرو بصورت حجمی وازطریق انعقاد تفاهم نامه اقدام نماید .
 6– نامه شماره 911000937مورخ 13/3/91 شورای محترم اسلامی شهریزد درخصوص درخواست اهالی کوی انقلاب مطرح و مقررشد درخصوص کاربری محل مورد نظراستعلام ونسبت به ارسال پاسخ نامه شورای اسلامی شهرنیز اقدام گردد.
 7– نامه شماره 911503641مورخ 2/5/91 روابط عمومی سازمان درخصوص تهیه سکه به بازنشستگان مطرح و مقررشد برای هرنفر یک عدد سکه تمام بهارآزادی تهیه گردد.
8- نامه شماره 911503133مورخ 18/4/91روابط عمومی سازمان مطرح ومقررشد همانند شهرداری درخصوص تجلیل ازجانبازان اقدام گردد.
 9– نامه شماره 911503793مورخ 7/5/91 مسئول نهالستان آقای مهندس دهقان نیری مطرح و جهت جبران زحمات نامبردگان مقررشد تعداد 4عددربع سکه بهارآزادی تهیه وبالوح سپاس درجلسه هیئت مدیره تجلیل بعمل آید.