سی امین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

سی امین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
سی امین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 10/10/90 با حضور کلیه اعضا محترم در دفتر سازمان پارکها و فضای سبز برگزار و پیرامون موارد زیر بحث و تبادل نظر و تصمیماتی بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت .
1- نامه شماره 735/19763مورخ 5/10/90درخصوص استقرار شعبه ای ازبانک شهر دراطاقک ورودی پارک غدیر موردبحث وتبادل نظرقرارگرفت و مقررگردید درصورت موافقت بانک شهر با پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال وبه مدت دو سال قراردادمنعقده و درصورت تقاضا مجدد جهت تمدید مجددا اخذ مجوز هیئت مدیره ضروری خواهدشد.
2- نامه شماره 116628/1/17 ب مورخ 28/9/90 مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مکاتبه و مراتب به اطلاع نامبرده برسد.
3- نامه شماره 3059/ص /90 مورخ 5/9/90 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مورد موافقت قرار نگرفت
4- نامه شماره 7942مورخ 23/9/90و8419مورخ 10/10/90 مطرح وپس ازبحث وبررسی مقررگریدباتوجه به اینکه نامبرده در خصوص راه اندازی هزینه هایی راانجام داده است براساس 30%سهم سازمان و70% سهم نامبرده در خصوص  قرارداد جدید اقدام گردد.
5- نامه شماره 8433 مورخ 10/10/90 مطرح و مقرر گردید تا سقف نه میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان با نظر مدیریت سازمان اقدام گردد.