سی امین صورتجلسه هیئت مدیره92/8/11 سازمان پارکها

سی امین صورتجلسه هیئت مدیره92/8/11 سازمان پارکها
1-     درخواست آقای مهدی زارع ارنانی به شماره 921505593 مورخ 92/8/1 مطرح ومقررشد پس ازکارشناسی به کمیسیون ماده 14ارجاع داده شود.
2-     درخواست شماره921505770مورخ92/8/9 کارگزینی سازمان مطرح وموافقت شد مطابق باشهرداری عمل شود .
3-     درخواست شماره 921505755مورخ 92/8/8 آقای زکی زاده مطرح ومقررشد درمزایده ای که برگزار می شود باتوجه به اینکه محل غرفه تاپایان سال تحویل شخص برنده مزایده شده است درشرایط مساوی غرفه به نامبرده داده شود
4-     جهت احیاء وتکمیل حریم ریل راه آهن که ازداخل شهرمی گذرد مقررشد پس ازشناسایی ومکان یابی ازطرف سازمان پیگیریلازم جهت تشکیل جلسه مشترک بامدیرکل راه آهن ومدیرکل دفترفنی باحضورمدیرکل منابع طبیعی انجام شود.
  جلسه باذکر صلوات برمحمدوآل محنمد(ص) به پایان رسید .