سی دومین جسله صورت جلسه هیئت مدیره24/08/92سازمان پارکها

سی دومین جسله صورت جلسه هیئت مدیره24/08/92سازمان پارکها
1- مقررشددرخصوص کانکس بسیج جنب پارک آزادگان کلیه مصوبات شورای اسلامی شهروهیئت مدیره وشورای سازمان استخراج و وضع موجود توسط آقای میرفخرالدینی برداشت وجهت تصمیم گیری درجلسه بعد ارائه شود.
2- گزارش مدیرپارک شادی وبزرگ شهردرخصوص مجوزبهره برداری دستگاه های پارک شادی مطرح ومقررشد ازمحل ماده 17مبلغ4.000.000ریال ضمن تشویقی کتبی کمک شود .
3- مقررشد درخصوص کاربری زمین پلاک 713درمحدوده خیابان امام خمینی(ره)وبلوارملائک استعلام ودرصورتیکه کاربری غیرفضای سبزمی باشد درخواست تغییرکاربری داده شود .
4- مقررشد درخصوص نخاله برداری وتسطیح وآماده سازی دوطرف جاده تاورودی خلدبرین برآورد هزینه واعلام گردد.
5- درخصوص اراضی انتهای بلوارامام حسین (ع) امام شهروسی متری سیدمحمدکاظم توافقات انجام شده ارائه گردد.

جلسه باذکر صلوات برمحمّدوآل محمّد به پایان رسید .