سی مین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی مین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

1–  نامه شماره 911507301مورخ 23/09/ 91 شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل مطرح ومقررشد باارزیابی کارشناسی بمدت یک سال باشرکت ایرانسل درخصوص نصب دکل تلفن همراه انعقاد قراردادگردد.

2– نامه شماره 911507582مورخ 03/10/ 91 نگارستان چوبینه مطرح ومقررشد موضوع به کمتیه نظارت فرهنگی سازمان فرهنگی ارجاع وپس از اخذتصمیم موضوع درجلسه بعدی هیئت مدیره مطرح گردد.