سی ودومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

سی ودومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
سی ودومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 1/11/90 با حضورکلیه اعضاء محترم در محل دفتر سازمان پارکها و فضای سبز برگزار و پیرامون موارد ذیل بحث و تبادل نظر و تصمیماتی بشرح ذیل تصویب گردید .
1 – درخصوص بودجه پیشنهادی 1391مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت وپس از بررسی کلیه سر فصلها وعملکرد 9ماهه سال 90 مورد تصویب قرار گرفت
2 – نامه شماره 430/8978مورخ 28/10/90بابت سرمایه گذاری درامرمشارکت متقاضیان پس ازبحث وبررسی اعضاء مورد تصویب قرارگرفت ومقررگردید نسبت به عقد قرارداد اقدام وصرفه وصلاح سازمان نیز درنظر قرارگرفته شود.
3- نامه شماره 7808/ف/90/90-30/05مورخ 27/10/90 شرکت ایرانسل مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .
4 – نامه شماره 9123مورخ 1/11/90 مطرح ومقررگردید پس از تائیدکارشناس مربوطه نسبت به پرداخت هزینه هاونفقه اقدام گردد.
5– نامه شماره 9079مورخ 29/10/90 مطرح ومقررگردیدبرابر ضوابط ومقررات ازطریق مزایده اقدام ونسبت به خرید یکدستگاه بنزسازمان آتش نشانی نیزاقدام گردد.
6– نامه شماره 10/7831مورخ 28/11/90 مقررگردیدپس ازتائید کمیته فرهنگی شهرداری براساس ارزیابی کارشناسی نسبت به انعقاد قرارداداقدام گردد.
7- نامه شماره 8716 مورخ 18/10/90 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .
8- نامه شماره 40562 مورخ 6/9/90 مطرح و مقرر گردید با نرخ ماهیانه هشت میلیون ریال قرارداد منعقد گردد.
9– نامه شماره 9040مورخ 28/10/90و9039- 28/10/90 مطرح مقررگردید همانند شهرداری نسبت به پرداخت اقدام گردد.