سی وسومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

سی وسومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
سی وسومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 11 روز دوشنبه تاریخ 10/11/90 با حضور اعضاء تشکیل و پیرامون موارد ذیل پس از بحث و بررسی وتبادل نظر و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .
 
1- نامه شماره 3993- 3/10/90مطرح ومقررشد باشورای محترم اسلامی شهر مکاتبه تانظر مساعد شورای محترم اسلامی شهردریافت تادرجلسه آتی تصمیم گیری شود .     
2- نامه شماره 8969- 28/10/90مطرح ومقررگردید ازطریق ارزیابی کارشناسی اقدام گردد.
3- نامه شماره 9313- 8/10/90مطرح ومقررگردیدموارد مشابه نیز جمع آوری ودرجلسه شورای سازمان مطرح تااتخاذ تصمیم گردد.
4- نامه شماره 9279- 8/11/90مطرح ومقررگردیدپس ازاخذ رضایت مسئول مربوطه نسبت به تمدید قراردادتایک سال اقدام گردد.
 5- نامه شماره 9229- 6/11/90مطرح ومقررگردید درصورت تامین جایگزین نمودن اقدام گردد.         
 6- نامه شماره 9201- 5/11/90مطرح ومقررگردیدازطریق ارزیابی کارشناسی نسبت به برگزاری مزایده وفروش اقدام گردد.
7- نامه شماره 1/2476- 29/10/90مطرح ومقررگردیدپس ازتعیین مکان یابی وازطریق ارزیابی کارشناسی قراردادبرای محلهای پارک آزادگان ، هفتم تیر وغدیر منعقد گردد.
8- نظریه پیشنهادی خانم مرضیه رضایی نیا درمزایده درجلسه هیئت مدیره مطرح ومقررگردید درصورت تامین غرفه توسط خودشان درپارک کوهستان وبزرگ شهر بااجاره ماهیانه سیصد هزارتومان بمدت 7ماه قرارداد منعقد گردد.
9- درخصوص تامین نیروی انسانی بخش خصوصی به استناد تصمیم دولت مقررگردید ازاموراداری شهرداری واستانداری استعلام تااقدامات لازم بعمل آید.
10- با پیشنهاد آقای مهران رضائی نیا در خصوص فرچیپس پارک کوهستان موافقت بعمل نیامده است .
111-نامه شماره 4692-14/6/90مطرح ومقررگردید طبق موارد اعلام شده موردتقاضا درنامه فوق الذکربه نامبرده پرداخت شود.
12-نامه شماره 9278-8/11/90مطرح ومقررگردیدپس ازتائید صلاحیت بمدت 10روز طی انعقاد تفاهم نامه اقدام گردد.