سی وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

سی وششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

 1- نامه شماره 10181 مورخ 2/12/90آقای مجتبی مسرت مطرح ومقررگردید براساس تعدادغرفه های مورد نیاز ازطریق کارشناس رسمی تعیین نرخ وبه مدت حداکثر 20روزانعقادقراردادگردد.

 2- درخواست شماره 10071 مورخ 30/11/90آقای علی ابراهیمی سیریزی باتوجه به گزارش مورخ 4/12/90کارشناسی رسمی دادگستری مطرح ومقررشد بندالف گزارش کارشناسی وبه مدت دوسال اقدام گرددوساخت وساز بانظارت کارشناس آقای مهندس سیدعلی اکبرفلاح تفتی انجام گردد.

3- درخواست شماره 10231 مورخ 3/12/90 ناحیه مقاومت بسیج ثارالله یزدمطرح ومقررشدموضوع به کمیته فرهنگی ارسال تا در کمیته فرهنگی اتخاذ تصمیم گردد.

4- موضوع برنامه ستاد نوروزی سازمان مطرح و مقرر گردید روز چهارشنبه مورخ 10/12/90 در جلسه ستاد نوروزی شهرداری مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.

5- نامه شماره 10355 مورخ 6/12/90 درخصوص تعیین تعرفه فروش بلیط دستگاه های بخش خصوصی ودستگاه های که دراختیار سازمان مطرح ومورد موافقت قرارگرفت .

6- نامه شماره 10353مورخ 6/12/90 درخصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران ساعتی دستگاه های بخش خصوصی ودستگاه های دراختیار مطرح وباپرداخت دستمزد هرساعت 15000ریال موردموافقت قرار گرفت .

 7-موضوع پیشنهادی آقای سیداحمدزار ع درمزایده مطرح ومقررشددرصورت رعایت بهداشت ونظافت روزانه محل بانرخ پیشنهادی برای مدت یک سال بانصب کانکس  موافقت گردید که انعقادقراردادگردد .

8- موضوع پیشنهادی آقای صادق نایب زاده درمزایده مطرح وجهت انعقاد قرارداد موافقت گردید .

9- درخواست رستوران دنیای غذا مطرح ومقررگردید که نامبرده درصورتیکه حاضراست باهزینه خود اقدام نمایدوبعدا ادعائی برهزینه های انجام شده نداشته باشداقدام نماید.

10- موضوع پیشنهادی آقای جلیل کلات مطرح ومقررشد محل مورد نظررا اعلام تابعدا اتخاذ تصمیم گردد

11- موضوع پیشنهادی شرکت یزدگسترپویان درمزایده مطرح وپس ازبحث وبررسی باموضوع ونرخ پیشنهادی استخرتوپ جهت هفت ماه موافقت بعمل آمد ومقررشد قراردادمنعقدگردد .

12- موضوع نامه شماره 10060 مورخ 29/12/90 مطرح و مقرر شد درصورتیکه درمزایده برگزارشده افراد دیگری (بالاتر ازنرخ پایه) شرکت کرده باشندازآنهااستعلام حضوری گردد وبانفر برترنرخ پیشنهادی که هزینه جابجائی وساخت استخرتوپ پارک کوهستان رابرعهده بگیرد به مدت دوسال که هرسال هفت ماه اجاره بهاء پرداخت نماید قراردادمنعقدگردد .