سی وهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

سی وهفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
روز شنبه مورخ 13/12/90 راس ساعت 30: 18 در محل سازمان پارکها با  حضور اعضاء تشکیل و پیرامون موارد ذیل پس از بحث و تبادل نظر  بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .
1- نامه شماره 1327/2-7/12/90دفترنماینده ولی فقیه در استان مطرح ومقررشد هرهفته یک دستگاه نیسان آب به محل اعزام گردد.     
2- نامه شماره 10619مورخ 13/12/90آقای روحی پناه در خصوص اضافه سرویس تانکری درخارج ازوقت اداری مطرح ومقررگردید گزارش مالی توسط امورمالی تهیه ودرجلسه بعدی به هیئت مدیره ارجاع گردد.
3- موضوع قراردادکارگران شرکتی مطرح ومقررشدلایحه تنظیم وجهت ارجاع به شورای محترم اسلامی شهرارسال گردد.
4- پیشنهادخانم لاله زاری درمزایده مرحله دوم مطرح وباپیشنهاد نامبرده درپارک بزرگ شهروشادی وکوهستان با دوره هفت ماهه موافقت گردیدکه قرارداد باوی منعقد گردد. و تهیه کانکس در هر سه محل بعهده خانم لاله زاری می باشد .
5- نامه شماره 8882 مورخ 8/12/90 سازمان مدیریت پسماند مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .
6- نامه شماره 10546 مورخ 10/12/90آقای جوادرضا نژاد مطرح وپس ازبحث وتبادل نظرمقررشد جهت اخذ مجوز به کمیته فرهنگی ارجاع گردد.
7- نامه شماره 10531 مورخ 10/12/90مطرح ومقررشدازطریق ارزیابی کارشناس رسمی بمدت هفت ماه قراردادمنعقد گردد.(موضوع آقای حسین صالحی پور)