سی وپنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

سی وپنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
سی وپنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز روز شنبه مورخ 29/11/90 راس ساعت 18 در محل سازمان پارکها با  حضور اعضاء تشکیل و پیرامون موارد ذیل پس از بررسی و تبادل نظر بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .
 
1- نامه شماره 10063- 29/11/90مطرح وپس از بحث وتبادل نظر مقررشد درصورت اخذ مجوز ازسازمان رفاهی تفریحی اقدام گردد. (موضوع نامه آقای حمید رضا ملکیان )
2- نامه شماره 54173- 24/11/90مطرح ومقررشدازطریق کمیته فرهنگی اقدام گردد. (موضوع نامه سیرک بین المللی ایران وایتالیا )        
3- نامه شماره 9232- 6/11/90چاه خرمشاد مطرح وبانرخ هرساعت آب 000/50ریال موافقت گردید .
4- نامه شماره 430/9814- 23/11/90درخصوص مسدود نمودن دربهای بازشده هتل مظفردرپارک چهارده معصوم(ع)مطرح ومقررگردید باشرایط جدید بامبلغ اعلام شده 000/000/250ریال بااقساط 24ماهه وبرای مدت چهارسال طی لایحه شورای محترم اسلامی شهریزد جهت تصویب اقدام گردد.
5- نامه شماره 9673- 17/11/90درخصوص مکانیک پارک شادی مطرح وبا10%افزایش نسبت به قبل انعقاد قراردادگردد.

6- نامه مورخ 29/11/90آقای علی ابراهیمی سیریزی مطرح ومقررگردید نظریه کارشناسی رسمی واخذ ودرجلسه بعدی هیئت مدیره مطرح گردد.