سی وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

سی وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
سی وچهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز روز شنبه  مورخ 15/11/90 راس ساعت 18 در محل سازمان پارکها با  حضور  اعضاء تشکیل و پیرامون موارد ذیل پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .
 
1- نامه شماره 9570 مورخ 15/11/90 مطرح و پس از بررسی موضوع با خرید گل و نهال از طریق مناقصه محدود موافقت گردید .
2- نامه شماره 9594 مورخ 15/11/90مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید تا سقف مبلغ چهار صد میلیون ریال لوازم از شرکت یزد پلیمر خریداری و هزینه مربوطه با شهرداری یزد در حسابهای فیمابین منظور گردد.
3- نامه های شماره 7643 مورخ 10/9/90و 9583 مورخ 15/11/90 مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر گردید و با هماهنگی شرکت توزیع برق استان اقدام گردد.
3- نامه شماره 9313- 8/10/90مطرح ومقررگردیدموارد مشابه نیز جمع آوری ودرجلسه شورای سازمان مطرح تااتخاذ تصمیم گردد.
4- موضوع آقای علیرضا عسکری درخصوص کیوسک تنقلات جهت پارک بزرگ شهر مطرح و مقرر گردید در صورت موافقت شورای محترم اسلامی شهر اقدام گردد.
5- نامه شماره 4080 مورخ 22/5/90 مطرح و پس بحث و بررسی با تقاضای نامبرده مخالفت بعمل آمد .
6- موضوع ایاب و ذهاب پرسنل اداری مطرح و مقرر شد در جلسه معاونین شهرداری مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.
7- درخواست شماره s /185 مورخ 25/10/90 طرح آبشار نوروزی مطرح و مقرر گردید در صورتیکه مجری طرح موافقت نماید که 10% مبلغ را پس از انعقاد قرارداد و الباقی در پایان خرداد ماه 91 دریافت نماید اقدام گردد .