سی ویکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها

سی ویکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها
سی ویکمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها راس ساعت 18 روز شنبه تاریخ 17/10/90 با حضور اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موارد ذیل تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید .
1- نامه شماره 3993مورخ 3/10/90مطرح ومقررگردید موضوع ازطریق شورای محترم اسلامی شهرپیگیری تااتخاذ تصمیم گردد.
2- درخصوص درخواست آقای معزی راد موضوع مطرح ومقررگردید موضوع ازطریق کمیته فرهنگی پیگیری تاپس ازاخذمجوز اقدامات بعدی صورت گیرد.
 

3- نامه شماره 40562مورخ 6/9/90شرکت تعاونی پیشگامان کویریزد مطرح وپس از بحث وتبادل نظرمقررگردید ازطریق سازمان موضوع کارشناسی ونتیجه درجلسه بعدی هیئت مدیره مطرح تا اتخاذ تصمیم گردد.