سی و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و دومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1 - نامه شماره 911507913 مورخ 18/10/91 مطرح و مقررشد همانند شهرداری نسبت به به تهیه گوشت برای پرسنل اقدام گردد ضمناحواله جهت اعضاء هیئت مدیره نیز درنظر گرفته شود.
2- با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اعضاء هیئت مدیره از طرف مدیر عامل موضوع بررسی و در جلسه بعدی هیئت مدیره مطرح گردد.
3– نامه شماره 341-09-91مورخ 21/9/91پلی ورد ارس مطرح و مقرر شد از طریق اداره حقوقی شهرداری استعلام ونتیجه درجلسه بعدی هیئت مدیره مطرح گردد.
4– باتوجه به درخواست شماره 134مورخ 10/1/90شرکت یزد گستر وارزیابی مورخ 18/10/91کارشناس رسمی مقرر شد درصورت موافقت آن شرکت قرارداد به مدت دوسال منعقدواجاره بها ء از وی اخذ نگردد ونامبرده نیز محل را بدون درخواست وجه به سازمان واگذار نماید ویابه مدت دوسال قرارداد اجاره بهاء از قرارماهیانه سه میلیون ریال منعقد گرددوپس ازدوسال براساس نظریه کارشناسی محل ازوی خریداری شود.