سی و سومین جسله صورت جلسه هیئت مدیره2 0/09/92سازمان پارکها

سی و سومین جسله صورت جلسه هیئت مدیره2 0/09/92سازمان پارکها

1-  درخصوص ساختمان بسیج پارک آزادگان پیگیری لازم جهت اخدتفاهم نامه تنظیمی باشورای اسلامی شهرمکاتبه ودرصورت وجوداخذدرجلسه بعدی تصمیم گیری شود .

2-  درخواست های شماره 921506232و921506231مورخ 28/8/92و921506258مورخ 29/8/92 شرکت پژواک گسترسپاهان مطرح وبانظرمساعدموضوع به معاونت شهرسازی اعلام وپس ازاعلام معاونت شهرسازی به هیئت مدیره ارجاع شود .

3-  درخصوص فراخوان طراحی المان های نوری مقررشد درصورت تامین اعتباردراصلاح بودجه سال جاری یاسال آینده اقدام گردد.

4-     نامه شماره 921104054مورخ 26/8/92مطرح ومقررشد به کمیته تبلیغات محیطی ارجاع داده شود .

5-  درخصوص اراضی شرکت یزد باف وجنگل یزد باف باتوجه به اینکه توافقی باشهرداری انجام نشده موضوع پیگیری شود

جلسه باذکر صلوات برمحمّدوآل محمّد به پایان رسید .