سی و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و سومین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1 -  نامه شماره 911508123 مورخ 25/10/91 موسسه فرهنگی و تفریحی بچه های شهر پرستاره مطرح و مقرر گردید در ابتدا پس از اخذ موافقت شهردار محترم و ضمن کارشناسی ارزیابی جهت تصمیم نهایی به کمیسیون ماده 14ارجاع گردد.
2- موضوع راه اندازی سیستم کارت شهروندی از طرف موسسه قوض الحسنه انصار برای وسائل شهربازی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر با این موضوع مخالفت بعمل آمد .