سی و ششمین صورت جلسه هیئت مدیره 28/09/92سازمان پارکها

سی و ششمین صورت جلسه هیئت مدیره 28/09/92سازمان پارکها
1- برآورد هزینه جمع آوری نخاله مسیرجاده گودزباله مطرح ومقررشد با سازمان مدیریت پسماند مکاتبه جهت( رونوشت منطقه دو) تامین اعتباروانعقاد تفاهم نامه با شهرداری منطقه مربوطه انجام شود .
2- درخواست شماره 921506833مورخ 24/9/92درخصوص اجاره ساختمان داخل پارک مریم آباد مطرح و مقرر شد پس ازازریابی و کارشناسی موضوع به کمیسیون ماده 14 ارسال گردد.
3- درخواست شماره 921506939مورخ 27/09/92درخصوص نصب آنتن تلفن همراه ایرانسل مطرح و مقررشد موضوع با نظر مساعد پس از کسب نظر از کمیسیون منظر شهری مجددا در هیئت مدیره مطرح شود .
4- موضوع تمدید قراردادهای تلفن همراه رایتل پس ازکسب نظرازامورمالی شهرداری استعلام ودرصورت نظرمثبت اقدام گردد.
5-  نامه اهالی انجمن خیریه امام حسین خیرآباد باعنوان استاندار محترم به شماره 50087 مورخ05/09/92 مطرح و مقررشد درصورت تمایل خیرین محترم نسبت به خرید باغات پیگیری ودرغیر اینصورت درکمیته ای که جهت خرید باغات تشکیل می گردد مطرح شود ضمنا مقرر شد جهت تشکیل کمیته مذکور توسط مدیرعامل پیگیری شود .
6-     نامه شماره 18849مورخ18/09/92اداره استانداردمطرح ومقرر شد پاسخ مناسب داده شود .