سی و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1- لیست کشیک پرسنل نوروزی مطرح و تعداد افرادمورد تصویب قرارگرفت وحق الزحمه پس ازتصویب هیئت مدیره پرداخت شود .ضمنا مقرر شد برای محلهای اسکان مسافرین 5عدد تانکر فلزی یاپلی اتیلن1000      لیتری تهیه گردد.
2- درخواست آقای سالاری در خصوص ساخت چراغهایLED مطرح و مقرر شد به اداره رفاهی تفریحی مراجعه کنند و در صورت مناسب بودن مکان مجتمع تولیدی قدیم در جلسه بعد مطرح شود و ضمنا برآورد هزینه کار و صرفه جویی ها نیز اعلام شود.
3- موضوع حمل آب اضافی جهت آبیاری فضای سبز مطرح و مقرر شد با10% اضافه اقدام گردد.ضمنادرخصوص کمک تانکرها درقرارداد شرکت تامین نیرواضافه واقدام گردد.
4- موضوع مراجعه کارمندان اداره منابع طبیعی استان به پارک طوبی مطرح و در صورتیکه مورد استفاده بانوان قرار میگیرد   تصویب و در غیر اینصورت به پارک شادی مراجعه نمایند .
5- درخواست حوزه هنری برای سینما رو باز مطرح وباتوجه به مصوبه شورای اسلامی شهردرخواست به سازمان فرهنگی ورزشی ارجاع داده شود .
6- درخواست شماره 911509597مورخ 14/12/91مطرح ومقررشد بامبلغ شش میلیون ریال موافقت وطی سه ماهه ازحقوق نامبرده کسرگردد .