سی و نهمین صورت جلسه هیئت مدیره 26/10/92سازمان پارکها

سی و نهمین صورت جلسه هیئت مدیره 26/10/92سازمان پارکها
1- درخصوص درخواست شماره 921507594مورخ 26/10/92مقررشد درجلسه بعدی دعوت درباره زری کاری ونمونه کاروشرایط کارمذاکره شود.
2- درخواست تمدید قرارداه های شرکت همراه اول وایرانسل(9589t1933t) مطرح ومقررشد ضمن کارشناسی ورعایت آئین نامه های شهرداری باتمدید قراردادموافقت وهمچنین مقررگردید منبعد طرف قراردادنسبت به اخذمجوزهای لازم درخصوص عدم مزاحمت ویاایجادتعهدسلامت مجاورین ازمراجع ذیصلاح اقدام وضمناازشهرداریهای مناطق درخصوص ساخت وسازانجام شده مفاصاحساب دریافت نمایند ودرمتن قراردادهاالزام آورشود.
3- درخواست شماره 43831مورخ23/10/92رئیس هیئت مدیره دوچرخه سواری مطرح ومقررشد بااخذمبلغ 5.000.000ریال اقدام وهمکاری گردد.
4- درخواست شماره 921507500مورخ 23/10/92مطرح وباتوجه به سوابق ومصوبه شوارو وضعیت نامبرده تمدیدقراردادبه مدت یک سال بارعایت ضوابط ومقررات وبا25% اضافه موافقت می گردد.
5- باتوجه به دعوت قبلی آقای دکتردریجانی درخصوص مسائل زیست محیطی فضای سبزودرختان مواردی رااعلام ومقررشد پیگیری های لازم کاروکارشناسی بعمل آید .