سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1- نامه شماره 1619مورخ 6/12/91حوزه هنری ودستور شهردار محترم درهامش نامه مذکور مطرح ومقررشد بانظرمساعدت ترجیعا بصورت مشارکتی لایحه تنظیم وبه شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردد.           
2- درخواست حوزه هنری درخصوص سیمنا روباز پارک کودک مطرح ومقررشد باارزیابی کارشناسی برای مدت یک سال طبق مقررات مالی شهرداری اقدام گردد.
3 – درخواست شماره 911509224مورخ 3/12/91مطرح وموافقت شد پس ازکارشناسی به نامبرده براساس قوانین مالی شهرداری واگذار گردد.
4 – نامه درخصوص پارکینگ ومحل کارتینگ پارک کوهستان مطرح ومقررشد پس ازبرآورد هزینه آماده سازی ودعوت ازمتقاضی بعمل آید .