سی و هشتمین صورت جلسه هیئت مدیره 19/10/92سازمان پارکها

سی و هشتمین صورت جلسه هیئت مدیره 19/10/92سازمان پارکها
1- درخصوص تمدید قراردادهای مشارکتی دستگاه های کشتی صباوهلیکوپتروقطارکودک مقررشد باگزارش کامل تری ازهزینه ودرآمددستگاههای فوق درجلسه بعدی مطرح شود .
2-     مقررشد نامه رستوران باغ مرشد به سازمان رفاهی تفریحی ارجاع شود .
3- درخصوص مصوبه بند 2 صورتجلسه مورخ28/9/92مقررشد ازمحل بازدید وزمینه ایجاد مراکزفرهنگی هنری خدماتی اتخاذودرراستای اهداف شهرداری تصمیم گیری شود
4-     اعضای هیئت مدیره سازمان ازتلاش وعمراهی آقای مهندس جوکارتقدیروتشکرنمودند.