سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1– نامه شماره 911508914مورخ 24/11/91 بنیاد شهید مطرح ومقررشد باعقد تفاهم نامه مساعدت بعمل آید.
2– نامه شماره 911509089مورخ 29/11/91 خانم فرقانی مطرح ومقررشددرصورتیکه متقاضی درمعابرمی باشد موضوع رااز طریق شهرداری پیگیری ودرصورتیکه می تواند درپارکهافعالیت نماید درمزایده غرفه های سازمان شرکت نماید ودرصورتیکه در مزایده برنده نشد موضوع به کمیسیون ماده 14ارجاع تااتخاذ تصمیم گردد.
3– نامه شماره 911509109مورخ 30/11/91 آقا ی مهندس رحیمدل مطرح ومقررشد باافزایش 10%مبلغ 15000ریال بابت هرساعت پرسنل دستگاه ها وبلیط فروش اقدام گردد بدیهی است پرداخت حق الزحمه بلیط فروش هابرکل دستگاه ها درپارکها مورد محاسبه قرارگیرد.
4- نامه شماره 911508915 مورخ 24/11/91 فدراسیون تیر اندازی با کمان مطرح و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر شد بصورت مشارکتی و از طریق هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری پیگیری شود .
5– باتوجه به نامه شماره 430/5170مورخ 26/09/90درخصوص زمان تجهیز وبهره برداری قرارداد چرخ وفلک پارک کوهستان مقرر شد ازتاریخ بهره برداری اجاره بهاء اخذگردد.
6 – موضوع کافی شاپ پارک آزادگان مطرح ومقرر شد ازطریق ارزش یابی کارشناسی بمدت یک سال تمدید قرارداد صورت گیرد.   
7 – موضوع نامه شماره 911508852مورخ 23/11/91 آقای سید احمد زرگرچی مطرح و با پرداخت مساعده موافقت و مقرر شد طی 2 قسط باز پرداخت صورت گیرد .