سی و هفتمین صورت جلسه هیئت مدیره 04/10/92سازمان پارکها

سی و هفتمین صورت جلسه هیئت مدیره 04/10/92سازمان پارکها
- مقررگردیددرخصوص طرحهای پیشنهادی سازمان پارکها فضای سبزیویژه اطراف خلدبرین ،پارک حسن آبادوپل الغدیر بابرآورد هزینه احداث فضای سبزبه هیئت مدیره ارایه ومطرح شود.
2- بودجه سال 93به مبلغ 56.348.378.000 ریال موردتصویب قرارگرفت.
3- درخواست شماره 921506758مورخ20/09/92آقای مهدی زارع جهت تمدیدقراردادقطارکودک پارک شادی طبق بندپ صورتجلسه مورخ 07/11/91هیئت عالی سرمایه گذاری مطرح ومقررشدبه مدت سه سال باهمان شرایط اقدام شود .