سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1 - نامه شماره 911508497 مورخ 9/11/91 در خصوص اجناس راکد انبار مطرح و با مزایده و فروش آنها موافقت شد .
2- نامه شماره 911508384 مورخ 5/11/91 مطرح و با تمدید قراردادکارگری نامبردگان موافقت گردید .
3-نامه شماره 911508491 مورخ 9/11/91 در خصوص پاداش قبولی آقای مهندس زارع مطرح و مقرر شد مطابق با مصوبه قبلی اقدام شود .