سی و پنچمین صورت جلسه هیئت مدیره 21/09/92 سازمان پارکها

سی و پنچمین صورت جلسه هیئت مدیره 21/09/92 سازمان پارکها
1- درخواست شماره 1-92529- الف 29/5/92شرکت ایرانسل درخصوص نصب دکل درفضای سبزریاضی واقعدربلوارجهادمطرح وباتوجه به ارسال طرح وکارشناسی انجام شده وبارعایت مقررات ایمنی وزیست محیطی موافقت شد.
2- درخواست شماره 921506799مورخ21/9/92آقای ملک ثابت مطرح ومقررشد مبلغ نیم میلیون ریال باارائه فاکتوردارویا هزینه مربوطه کمک شود .
3-     ازطرف سازمان پیگیری خرید ونصب یک دستگاه ساعت درپارک طوبی اقدام گردد.
4-     درخواست دبیرکمیسیون ماده 7مطرح وبانظرمساعد هیئت مدیره موضوع به شورای سازمان ارایه ومطرح گردد.
5-     درخواست شماره 921506343مورخ 3/9/92مطرح ومقررشد ازطریق مزایده به فروش برسد.
جلسه باذکر صلوات برمحمّدوآل محمّدراس ساعت 14 به پایان رسید .