سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1– نامه شماره 911508263مورخ 1/11/91درخصوص نامه شماره 8880- 28/9/91فرمانداری یزد مطرح ومقررشد ضمن هماهنگی باسازمان فاوا دراین خصوص اقدام لازم بعمل آید .
2– نامه شماره 911508264مورخ 1/11/91درخصوص نامه مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان دررابط به برگزاری نمایشگاه دربوستان طوبی مطرح ومقررشد پس از اخذ مجوز ازکمیته فرهنگی باارزیابی کارشناسی اقدام گردد.
3– نامه شماره 911508286مورخ 2/11/91درخصوص موسسه مالی واعتباری مهرمطرح ومقررشد درجلسه شورای سازمان مطرح گردد.
4– موضوع بند 2صورتجلسه مورخ 25/10/91 درخصوص راه اندازی سیستم کارت شهروندی ازطرف موسسه قرض الحسنه انصار برای شهربازی مطرح ومورد موافقت قرارگرفت .
5– نامه شماره 911508304مورخ 2/11/91مطرح ومقرر شد ضمن اعلام آمادگی اعضاء هیئت مدیره جهت بازدید ازنمایشگاه گل وگیاه دربندرعباس سازمان نسبت به ایاب وذهاب وهزینه سفر آنان اقدام نماید .
6– نامه شماره 911508307مورخ 2/11/91 درخصوص نظریه کارشناسی ساختمان کافی شاپ درپارک آزادگان مطرح وباتوجه به کارشناسی انجام شده مقررگردید موضوع ازطریق اداره حقوقی شهرداری یزد پیگیری ونتیجه به هیئت مدیره ارائه گردد.
7– موضوع دکل تلفن همراه بلوار فردوس مطرح ومقرر شد باارزیابی 5.800.000ریال به مدت یک سال قرارداد منعقد گردد.
8– موضوع بودجه سال 92مطرح وپس از توضیحات آقای فلاح مدیرمالی سازمان درخصوص سرفصلهای بودجه تنظیمی پس از بحث وبررسی وتبادل نظر مورد تصویب قرارگرفت .
9– موضوع فروش ساختمان نیمه ساز سازمان وخرید باغ وساختمان واقعدر بلوار شهید صدوقی جنب فرهنگسرا شهرداری مطرح ومقررشد ازطرف سازمان پیگیری لازم بعمل آید .