سی و چهارمین صورت جلسه هیئت مدیره9 0/09/92سازمان پارکها

سی و چهارمین صورت جلسه هیئت مدیره9 0/09/92سازمان پارکها
1-     درخواست شماره 37201مورخ 7/9/92مطرح وپیشنهاد مساعدت به شهردارمحترم داده شود
2- درخواست شماره 921506452مورخ9/9/92مطرح ومقررشد موضوع بانظرمساعد به امورمشارکتهای شهرداری ارجاع شود .
3- نامه شماره 920113704مورخ 3/9/92شهرداری منطقه یک درخصوص تملک ویااجاره اراضی موقوفه جهت احداث فضای سبزمطرح ومقررشد موضوع ازطریق سرکارخانم یادگارپیگیری شود .
4-     درجلسه هیئت مدیره پیمانکارمیدان حضرت ابوالفضل(ع)درخصوص طرح وچگونگی آبهای سطحی توضیح دهد.
جلسه باذکر صلوات برمحمّدوآل محمّد به پایان رسید .