سی و یکمین جلسه صورتجلسه هیئت مدیره 92/8/18 سازمان پارکها

سی و یکمین جلسه صورتجلسه هیئت مدیره 92/8/18 سازمان پارکها
1- درخصوص درخواست شماره 921506051 مورخ 92/8/18مطرح ومقررشد پس ازهماهنگی بااموراداری شهرداری ونظرکارشناسی وارائه نمونه درهیئت مدیره تصمیم گیری شود .
2- نامه شمناره 920032194مورخ 92/7/30 امورمشارکت هاوسرمایه گذاری شهرداری مطرح ومقررشد پس ازاخذنظریه نظام مهندسی زنان ومعماری وشهرسازی شهرداری درصورت امکان جابجائی اعتباردربودجه سال جاری پادارواقدام ودرغیراینصورت دربودجه سال آینده پیش بینی واقدام گردد وباتوجه به پیگیریهای مشارکت کننده پس ازاتمام ساختمان درمزایده درشرایط مساوی دراولویت قرارگیرد.
3- باتوجه به اعلام خطرسازبودن دیوارهای انتهای پارک طوبی (بانوان) بانظرنظام مهندسی بانوان ومعماری شهرداری ومنطقه نسبت به بازنگری طرح اجرائی پارک اقدام نمایند .
4- مقررشد دونفراز اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل ازنمایش گاه خدمات شهری درصورت تمایل  6-9آذرماه که درمشهدمقدس برگزارمیشود شرکت نمایندوباتوجه به نظرشهردارمحترم درخصوص نورپردازی رفیوژ میانی وپارکهاکارشناسان زیربط همراهی شوند.
جلسه باذکر صلوات برمحمّدوآل محمّد(ص) به پایان رسید .