شانزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز

شانزدهمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز
1– درخصوص مکاتبه معاون مدیرکل دادگستری درمورد فرهنگ سازی وپیشگیری ازوقوع جرم مطرح و قرار شدبدون صرف هزینه مابقی کارهاهمکاری گردد.
 
2– نامه شماره100/910022938مورخ 22/5/91 در خصوص درخواست شرکت پارس عسکرمطرح مقرر شددر خصوص آن باحسابرسی وذیحسابی مشترکاً شهرداری مکاتبه ونظرخواهی درجلسه بعدی مطرح گردد.