شستشوي درختان سطح شهريزد

شستشوي درختان سطح شهريزد
به گفته مهندس زرگرچي كارشناس سازمان پاركها وفضاي سبز با توجه به مشكل ذرات معلق درهوا كه اكثر نقاط كشور وبه تبع آن شهريزد نيز باآن مواجه مي باشد اين سازمان عمليات شستشوي درختان سطح شهر را دردستور كارخود قرارداد و ازابتداي تيرماه سالجاري آن را به مرحله اجرا درآورده است.
بااجراي اين عمليات شستشوي درختان برگ هاي درختان كاملا تميز شده مي توانند عمل فتوسنتز به سهولت انجام داده وباجذب دي اكسيد كربن هوا از آلودگي آن كاسته وباانتشار اكسيژن به هوا باعث سالم شدن محيط شوند .
روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز