ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد

ششمین جلسه هیئت مدیره سازمان پارکها و فضای سبز یزد
1– درخواست شماره 921501069مورخ12/1/92درخصوص فروش غذای سنتی درپارک کوهستان مطرح ومقررشدازطریق مزایده اقدام گردد.
2– درخواست شماره 921500884مورخ10/1/92 مطرح ومقررشد متقاضیان رابه سازمان معرفی وتصمیم گیری شود .
3– درخواست شماره 921500175مورخ18/1/92 مطرح ومقررشد به شرط افزایش درصد سهم سازمان از10%به 20% تاسقف مبلغ  20.000ریال موافقت شود.
4– درخواست شماره 921500808 و921500807 و 921500807 مورخ 8/2/92 مطرح ومقررشدپس ازاعلام نظرکمیسیون فرهنگی، جهت تصمیم گیری اقدام شود.
5- درخواست اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد مطرح و مقرر شد در خواست از طرف مدیر کل ورزش جوانان داده شود .
6- درخواست شماره 921500986 مورخ 16/2/92 مطرح و موافقت نگردید .
7– درخواست شماره 921501037مورخ 16/2/92مطرح وبا50% تخفیف به دلیل تحت پوشش بودن کمیته امداد امام خمینی(ره) وبهزیستی مورد موافقت قرارگرفت .
8– درخصوص تمدید قرارداد مخابرات مقررشد موضوع به کمیسیون ماده 14 ارجاع واقدام شود.