ضدعفونی نمودن سرویس های بهداشتی عمومی به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا