طراحی و محوطه سازی میدان حضرت خدیجه (س)

طراحی و محوطه سازی میدان حضرت خدیجه (س)