علل آسیب های وارده به سوزنی برگان سطح استان بررسی گردید.

علل آسیب های وارده به سوزنی برگان سطح استان بررسی گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز در جلسه ای با حضور جمعی از کارشناسان و متخصصین دانشگاه یزد، سازمان جهاد کشاورزی،اداره کل منابع طبیعی، کلینیک حفظ نباتات، مرکز تحقیقات کشاورزی، شهرداری حمیدیا و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری به دعوت دفتر فنی استانداری یزد تشکیل گردید، پس از ارائه گزارش کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز، نتایج به دست آمده از آزمایشات و بازدیدهای میدانی در خصوص خشک شدن تعدادی از درختان سوزنی برگ مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 در این جلسه کارشناسان دیدگاه‌های خود را در این خصوص اظهار و در پایان ضمن ارائه راهکارهای کوتاه مدت به منظور جلوگیری از روند ادامه خشکیدگی، مقرر گردید موضوع در کارگروهی تخصصی با محوریت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد(مرکز ملی شوری یزد) مورد بررسی قرار گیرد.