عمده فعالیتهای سازمان

عمده فعالیتهای سازمان

عمده فعالیتهای سازمان

چمنکاری و گلکاری

به منظور بالا بردن سرانه فضای سبز وایجاد محیطی باطراوت وشاداب درشهراین سازمان نسبت به کاشت گل وچمن چمن درمکانهایی که امکان دسترسی به آب مناسب باشد اقدام می نماید .

بمنظور توسعه ودرراستای انجام مقدمات کار جهت توسعه فضای سبز، سازمان پارکها باانجام یکسری عملیات، نسبت به آماده سازی محل جهت نهالکاری،گلکاری وچمنکاری درسطح شهراقدام می نماید.  1- خاکبرداری ونخاله برداری:

2- خاکریزی :محل :
3- تسطیح :
 4-حذف علفهای هرز: 
هرس

عمل حذف قسمت هایی از اندام گیاهان براساس فرمول و هدف معینی است که با این عمل در رشد، قدرت رویشی، زایشی درختان و آرایش آنها دخالت مینمایند که درنتیجه گیاه به نحو صحیح و دلخواه پرورش می یابد.

هرس درختان نتایجی رابه شرح ذیل دربرخواهد داشت :
1- افزایش عمردرخت :

باعمل هرس ویا به عبارت دیگر قطع صحیح ومنطقی شاخه هایی از گیاه عمل تعادلی بین جذب ودفع مواد برقرارمیگرددکه درنتیجه گیاه از لحاظ رشد رویشی وزایشی تعادل یافته وشادابی وجوانی درخت به درازا میکشد .

2- ایجاد فرم :

باعمل هرس امکان جریان هوا به نحو بهتری دربین شاخه ها ورسیدن نور،سمپاشی ومبارزه باآفات بسهولت انجام گرفته وهمچنین میتوان باحذف شاخه های زائد فرم مناسب درخت راحفظ نمود .

3-  جوان کردن درخت مسن :

عملیات هرس درختان مسن باعث جوان شدن ورشد شاخه های جدید میگردد البته لازم بذ کر است هرس فوق طی مراحل خاص وکارشناسی دقیق برروی درختان مسن صورت می گیرد.

4-  مقاومت دربرابر امراض وآفات :

عمل هرس باعث حذف شاخه های آلوده وآفت زده شده وهمچنین باعث ایجاد مقاومت بیشتر گیاه درمقابل این آفات وبیماریها میگردد.

مبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی :

اهمیت نگهداری فضای سبز دربرابر حمله آفات وبیماریها، سازمان پارکها رابرآن داشته تاهرساله نسبت به مبارزه شیمیایی با این مهم زیر نظر مشاورین مجرب اقدام نماید .

دراین راستا اکیپ سمپاشی سازمان متشکل از مشاور،کارشناسان وکارگران باتجربه باسمپاشهای موتوری وتراکتوری عملیات سمپاشی رابصورت شبانه انجام و همراه باعملیات سمپاشی تغذیه برگی نیزجهت تقویت اشجار صورت میگیرد .

  اجرای آبیاری قطره ای

نظر به اینکه یکی از پارامترهای مهم دراحداث ونگهداری فضای سبز آب میباشد لذا بمنظور صرفه جویی واستفاده بهینه ازآب ، وآبیاری اصولی فضای سبز،اجرای سیستم آبیاری قطره ای رادربرنامه کاری خودقرارداده و نگهداری این سیستم نیز روزانه توسط امورمناطق و واحد تاسیسات ولوله کشی انجام میشود .

اتفاقاتی که دراثر بازیا خراب نمودن لوله های آبیاری قطره ای بوجودمی آید ونیاز به رفع مشکل دارداز طریق مرکز پیام شهرداری ،تلفنی ویامکاتبه به سازمان گزارش و باتوجه به موارد فوق وامورتاسیساتی که دراختیارسازمان میباشد رفع نقص میگردد .

اجرای شبکه آبیاری (جداسازی آب شبکه ازآب خام)

بمنظور صرفه جویی درمصرف آب شرب شهری وحذف تانکر از سیستم آبیاری شهرهمچون سالهای گذشته سازمان پارکهاوفضای سبز طراحی واجرای جداسازی آب شبکه از آب خام رادردستورکارخود قرارداده است .

نهالکاری (درخت ودرختچه )

سازمان پارکها باانجام نهالکاری درمحلهای ذیل سعی نموده گام هرچند کوچکی رادرافزایش سرانه فضای سبز یزد بردارد.

آموزش کارکنان

ازآنجا که آموزشهای تخصصی کارکنان باعث ارتقای کیفیت کاری آنان شده ویکی از اهداف دولت نیزهمواره درهمین راستا قرارداشته ودارد سازمان نیزبمنظور افزایش اطلاعات واستفاده از تکنولوژی روز با اعزام کارشناسان جهت گذراندن  دوره های آموزشی برگزارشده درخصوص  چمنکاری ، گلکاری ، هرس ، طراحی فضای سبز ،مبارزه باآفات وبیماریها ، باغبانی، کامپیوتر

این مهم رابه انجام رسانده است.    
تولید وتکثیر

باتوجه به نیازولزوم استفاده ازگلهای فصلی ودرختچه های زینتی درفضای سبز شهری به منظور ایجاد تنوع درپوشش گیاهی چشم انداززیباتردرفضای سبزمیادین،پارکها و.... ودرراستای تولید قسمتی از گل وگیاه مورد نیازو.... این سازمان درحد امکانات موجود اقدام به تولیدگل وگیاه نموده است .

رنگ آمیزی سنگ جداول، اسباب بازی وآبنما

نصب فونداسیون وپایه چراغ (مازی نور،چراغهای مواج1و2 وچراغهای حبابی وفانوسی )

 سرزنی چمن

از موارد بسیارمهم درنگهداری چمن علاوه برکود پاشی ،سمپاشی ومبارزه با علفهای هرز ،کوتاه نمودن بموقع آن  است که این عمل علاوه برایجاد زیبایی ، درپنجه زنی ،رشد ریشه وتراکم بوته درمترمربع موثر میباشدلذاسازمان پارکها وفضای سبز باکوتاه نمودن چمنهای سطح شهراقدام ،که این عملیات بادستگاه چمن زن موتوری ودرسطحی وسیع صورت می گیرد.