فضاسازی شهر به مناسبت برگزاری کنگره 4000 شهید استان یزد