فضاي سبز ميدان علامه جعفري (ره)احداث وبه بهره برداري رسيد.

فضاي سبز ميدان علامه جعفري (ره)احداث وبه بهره برداري رسيد.
منصوري زاده مسوول فضاي سبز منطقه دو اظهارداشت عمليات احداث فضاي سبز ميدان جديدالاحداث علامه جعفري از اوايل مهرماه سال جاري شامل خاكريزي باخاك زراعي مرغوب به ميزان 100 مترمكعب ونيزتسطيح وآماده سازي بستر كاشت حدود 3200 مترمربع آغاز گرديد .
وي تصريح كرد جهت احداث فضاي سبز ميدان علامه جعفري(ره) متراژ تقريبي 2000 مترمربع كاشت چمن انجام شده وانواع گلهاي فصلي ودائمي ،درخت ودرختچه شامل رزهفت رنگ ،زرشك زينتي، پيروكانتا ،جوني پروس ،سرولاوسون وبه مساحت تقريبي 2000 مترمربع غرس شده است .
منصوري زاده درادامه افزود جهت تكميل سيستم آبرساني محل 420 مترلوله گذاري درمجموعه ميدان ومثلثي هاي آن صورت گرفته وبه ميزان تقريبي 1500 متر لوله گذاري قطره اي اصورت گرفته است.
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز