فعالیتهای سازمان

فعالیتهای سازمان
چمنکاری :

به منظور بالا بردن سرانه فضای سبز وایجاد محیطی باطراوت وشاداب درشهراین سازمان نسبت به احداث چمن درمکانهایی که امکان دسترسی به آب مناسب بوده به میزان 57300 مترمربع اقدام نموده است .

محل: پارک وحشی بافقی،ابتدای چهارراه فاطمیه، میدان راه آهن،ترمینال ، میدان سید حسن نصرا000 ، مثلثی چهارراه خضرآباد،پارک بزرگ شهر،پارک طوبی،پارک کوهستان،پارک شهدای هفتم تیر،راستگرد میدان ابوالفضل(ع)، مثلثی بلواردانشجو،پارک امیرالمومنین(ع)، میدان امام حسن عسگری (ع)، میدان فیضیه،مثلثی میدان صاحب الزمان (عج)، مثلثی بلوارشهید بهشتی،  رفیوژ میانی بلواردولت آباد، باغچه های جنب شهرداری مرکز ی، پارک کسنویه، قسمتی ازپارک باغملی  

 
گلکاری :

گل یکی از هدایای زیبای الهی است وسازمان پارکها وفضای سبز نیزبمنظورتوسعه این هدیه خداوندی وزیباسازی طبیعی فضاهای شهری نسبت به گلکاری بمنظور فراهم نمودن هرچه بیشتر حضّ بصری شهروندان درسطح وسیع وبه میزان تقریبی57000 مترمربع ا قدام نموده است .

 
محل :

باغ طوبی، پارک باغملی ، مثلثی میدان بعثت ، میدان درواره قرآن، پارک شاهد1، مثلثی تقاطع 17 شهریور، مثلثی بلوار22 بهمن ، مثلثی سه راه شحنه،چهارراه فرهنگیان، سه راه52متری ، بلوار22 بهمن ، مثلثی دولت آباد،مثلثی خیابان شهیدرجایی، پارک غدیر،مثلثی سه راه حکیمیان ،مثلثی شیرحسین ،جلوی شهرداری وشورای اسلامی شهر،پارک لاله، باغ دولت آباد ،جلوی باغ دولت آباد،موزه سکه، بلوارشهیدصدوقی، پارک کسنویه، بلوارشهیدسیدمحمدپاکنژاد،مثلثی بلوارامام جعفرصادق (ع)،چهارراه خضرآباد، مثلثی فردوسی ،سه راه آزادشهر، میدان امامت، راستگرد میدان ابوالفضل(ع) و.......

بمنظور توسعه ودرراستای انجام مقدمات کار جهت توسعه فضای سبز، سازمان پارکها باانجام یکسری عملیات، نسبت به آماده سازی محل جهت نهالکاری ،گلکاری وچمنکاری درمحلهای بشرح ذ یل اقدام نموده است.

1- خاکبرداری ونخاله برداری: بمیزان 17500 مترمکعب

 درمحلهای فضای سبز شهرک مشاغل مزاحم شهری ،فضای سبزابتدا ی بلوارشهیدمنتتظر قائم، بلوارشهیدبهشتی ،پارک وحشی بافقی، بلواربسیج، خیابان انقلاب ، رفیوژ میانی بلوارشهیدصدوقی ، بلوارشهیدان اشرف، بلوارفلسطین، بلوارپروفسورحسابی ،پارک کوهستان ،پارک بزرگ شهر، بلواراکرم آباد، بلوارمدرس ،بلوارآیت ا000طالقانی، پارک طوبی، پارک دانشجو، بلوارعلامه جعفری، بلوارامام جعفرصادق (ع)، خیابان چمران ،خیابان سلمان،بلواردانشجو، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید مدنی، بلوارگلستان غربی وشرقی آزادشهر، شهرک امام علی(ع)، مثلثی بلوارشیخ صدوق، دوطر ف حائری یزدی، بلوارشیخ کلینی،بلوارسید محمد کاظم یزدی ، بلوار امام حسین (ع)،بلواررسالت، بلوارشهیدپاکنژاد و.......

2- خاکریزی :به میزان 40000مترمکعب

محل : فضای سبززیتون، بلواراستقلال، بلوارهتل مشیر، بلوارشهید صدوقی، بلوارجمهوری، پارک ابتدای بلوارمنتظر قائم، پارک شهرک مشاغل مزاحم شهری ،مثلثی بلوارمدرس، پارک بزرگ شهر،بلوارمام حسین(ع) اکرم آباد،پارک هفتم تیر، مثلثی بلوارآیت ا000طالقانی ،مثلثی چهارراه فضای سبز،مثلثی چهارراه سلمان، میدان آزادی، حاشیه بلواراستقلال، پارک شاهد، میدان فیضیه ،مثلثی چهاراه قاسم آباد، بلواردانشجو، پارک بینش، شهرک امام علی (ع)، پارک آذر، خیابان بهارآزادی، پارک شاهد، خیابان مطهری ،پارک شاهد 2 و.......

3- تسطیح : 42000 مترمربع

محل : مجموعه فضای سبز شهرک مشاغل مزاحم شهری، پارک وحشی بافقی، پارک هفتم تیر، فضای سبز زیتون، بلواراستقلال، بلوارهتل مشیر،قسمتی از بلوارشهید صدوقی، بلوارجمهوری اسلامی،مثلثی های سه راه محمود آباد، خیابان شعرباف، میدان هلال احمر، خیابان عدالت ،میدان آیت ا000خاتمی،بلوارجوان، بلوارشهیدان اشرف، بلوارامامت،نوارسبز پروفسورحسابی ،پارک شاهد 1 ،دوطرف بلوارامام حسین(ع)، بلواررسالت بلوارشهیدپاکنژاد، پارک آذر،خیابان بهارآزادی، پارک جوان، بلوارجوکار،مثلثی جنب میدان امام حسن عسگری ،پارک بینش، بلواردانشجو،خیابان بوستان، بلوارشهید دهقان، مثلثی خیابان آذریزدی ،میادین بلوارامامت، بلوار45 متری دانشگاه ،پارک تلاش ،میدان فیضیه، میدان امیرالمومنین(ع) آزادشهر،میدان راه آهن، بلوارشهید قندی، میدان سیلو، میدان باهنر، بلوارفردوسی ،میدان فرهنگ، میدان عالم، پارک کسنویه،مثلثی بلوارآیت ا000طالقانی، مثلثی چهارراه سلمان،بلوارامام حسین اکرم آباد، پارک بزرگ شهر،میدان سید حسن نصرا000 و.........  

4-حذف علفهای هرز: 100 هکتار 

محل :خیابان انقلاب، پارک غدیر، پارک شهدا،پارک فدک، پارک کوچه بیوک،رفیوژمیانی بلوارجمهوری اسلامی،بلوارامام جعفرصادق (ع)، رفیوژمیانی بلوارمدرس، پارک شهید ابراهیمی، پارک مریم آباد، بلواردهه فجر، بلوارشهیدصیاد شیرازی، بلوارامامت، بلوارجهاد، پارک پهلوان یزدی، بلوارشهیدان اشرف، بلوارآزادگان، بلوارامیرکبیر، بلوارفردوسی ،بلواردانشجو، بلوارحمیدیا، بلواردانشگاه، بلوارامامت، نوارسبز پروفسور حسابی، نوارسبز استاد احمدآرام،پارک بزرگ شهر،بلواردهه فجر، بلوارعلامه جعفری، بلوارامام رضا(ع)، بلوار امام جعفر صادق(ع)، بوستان طو بی، بلواراتوبوسرانی،پارک کیوان، بلوارطالقانی، بلوارمدرس، خیابان مسکن، بلوار24متری امام شهر،بلوارشیخ کلینی، بلوارصابریزدی، بلوارشهیدپاکنژاد، شهرک دانشگاه، خیابان فهادان، مثلثی های چهارراه سلطان پناه، میدان دروازه قرآن، خیابان مشیر، بلوارشهید صدوقی، بلوارکارگر، بلوار17 شهریور، بلوارفقیه خراسانی، بلوارشهیدعابدی،خیابان قیام، خیابان مطهری ،خیابان پژوهش، بلوارجهاد، فضای سبز ترمینال، نوارسبز 45 متری دانشگاه،پارک نیلوفر،بلوارجانباز، پارک بزرگ آزادشهر،میدان ابوالفضل(ع)، بلوارآزادگان، بلوارسما،فلکه سوم آزادشهر،بلوارشهید جوکار، پارک بینش، پارک امیرالمومنین(ع) ،میدان فیضیه، میدان امام حسن عسگری(ع)، بلوارشهید قندی ،بلواردانشگاه، فضای سبز مقابل درمانگاه کوثر،پارک کسنویه، پارک لاله، پارک باغملی، پارک14معصوم ،کاروانسرای حیدری ،کوچه شهید عطابخش، خیابان ایرانشهر،باغ دولت آباد، بلوارامامزاده جعفر(ع) و.........    

 
هرس

عمل حذف قسمت هایی از اندام گیاهان براساس فرمول وهدف معینی است که بااین عمل درر شد ،قدرت رویشی ،زایشی درختان وآرایش آنها دخالت مینمایند که درنتیجه گیاه به نحو صحیح ودلخواه پرورش می یابد.

هرس درختان نتایجی رابه شرح ذیل دربرخواهد داشت :
1-افزایش عمردرخت :

باعمل هرس ویا به عبارت دیگر قطع صحیح ومنطقی شاخه هایی از گیاه عمل تعادلی بین جذب ودفع مواد برقرارمیگرددکه درنتیجه گیاه از لحاظ رشد رویشی وزایشی تعادل یافته وشادابی وجوانی درخت به درازا میکشد .

2-ایجاد فرم :

باعمل هرس امکان جریان هوا به نحو بهتری دربین شاخه ها ورسیدن نور،سمپاشی ومبارزه باآفات بسهولت انجام گرفته وهمچنین میتوان باحذف شاخه های زائد فرم مناسب درخت راحفظ نمود .

3- جوان کردن درخت مسن :

عملیات هرس درختان مسن باعث جوان شدن ورشد شاخه های جدید میگردد البته لازم بذ کر است هرس فوق طی مراحل خاص وکارشناسی دقیق برروی درختان مسن صورت می گیرد.

4- مقاومت دربرابر امراض وآفات :

عمل هرس باعث حذف شاخه های آلوده وآفت زده شده وهمچنین باعث ایجاد مقاومت بیشتر گیاه درمقابل این آفات وبیماریها میگردد.

درسال 1385 تعداد 33500 اصله درخت درمکانهای ذیل هرس گردیده است. 

محل: بلوارفقیه خراسانی،بلوارشهیدصدوقی،بلوار22بهمن،بلوار52متری،پارک گل افشان،پارک شهدا،خیابان تبلیغات اسلامی،خیابان پروین اعتصامی،شهرک دانشگاه،بلوارشهیدان اشرف،خیابان بوستان،پارک فرهنگیان،کوچه شرق،خیابان خلیل حسن بیکی،میدان دروازه قرآن،خیابان مطهری،خیابان یاسمن،فضای سبزکشتارگاه،بلوارطالقانی،میدان آزادی،خیابان مهدی(عج)،بلوارپروفسورحسابی،بلوارجهاد،پارک آزادگان،پارک پهلوان یزدی،خیابان عدالت،نوارسبزاستاداحمدآرام،بوستان پرستار،پارک بزرگ شهر،بلواردهه فجر،پارک هفتم تیر،خیابان سلمان،بلواربسیج،بلوارعاصی زاده،خیابان مسکن ،خیابان کاشانی،خیابان چمران،خیابان دهم فروردین،بلوارمنتظرقائم،بلوارکارگر،بلوار17شهریور،بلوارشیخ کلینی،پارک غدیر،بلوارشهید عابدی،بلوارجمهوری اسلامی،بلواراستقلال،بلوارجهاد،بلوارامامت ،فضای سبزترمینال ،پارک دین ودانش،خیابان ارشاداسلامی ،پارک تلاش ،خیابان تیمسار فلاحی،بلوارجانباز،میدان امام حسن(ع)،میدان ابوذر،میدان امام حسن عسگری(ع)،فلکه سوم آزادشهر،بلوارگلستان،نوارسبز استاداحمدآرام ،بلوارشهیدباهنر،نواری سیلو،بلوارشهیدجوکار،بلواراصلی آزادشهر،بلوارشهیدقندی ،فضای سبز درمانگاه کوثر،بلوارپاسداران،بلواردانشجو،خیابان کاشانی،خیابان سلمان،خیابان مهدی(عج)،پارک هفتم تیر،بلوارمدرس،بلواردهه فجر،خیابان فرخی ،خیابان صحرا،خیابان شهیدرجایی،پارک شاهد1و2،بلوارسیدمحمدکاظم یزدی ،خیابان حائری یزدی،بلوارشیخ صدوق،خیابان مطهری،خیابان انقلاب،بلوارامام حسین،پارک طوبی    

 
مبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی :

اهمیت نگهداری فضای سبز دربرابر حمله آفات وبیماریها، سازمان پارکها رابرآن داشته تاهرساله نسبت به مبارزه شیمیایی با این مهم زیر نظر مشاورین مجرب اقدام نماید .

دراین راستا اکیپ سمپاشی سازمان متشکل از مشاور،کارشناسان وکارگران باتجربه باسمپاشهای موتوری وتراکتوری عملیات سمپاشی رابصورت شبانه تقریبا بمدت 35شب باسموم مایع(550 لیتر) روغن ولک (500 لیتر) انجام داده ضمناٌ همراه باعملیات سمپاشی تغذیه برگی نیزجهت تقویت اشجار صورت گرفته است .

 لازم بذکر است اقدامات صورت گرفته توسط سازمان از جمله استفاده از روشهای بهینه آبیاری ، تغذیه برگی  (کود شیمیایی مایع )، شستشوی درختان ، شخم پای درختان وکوددهی (حیوانی) ،رفع نواقص ومعایب مسیرهای آبیاری (مرمت سنگ جداول برداشتن خاک اضافی باغچه هاو.....) ،مبارزه به موقع واصولی باآفات وبیماریها (درصورتی که مشاهده شده باشد)و..... درسال گذشته منجر به کاهش آفات وبیماریها ونهایتاً کاهش میزان مصرف سموم گردیده است .

 
اجرای آبیاری قطره ای

نظر به اینکه یکی از عوامل مهم دراحداث ونگهداری فضای سبز آب میباشد لذا بمنظور صرفه جویی واستفاده بهینه ازآب وآبیاری اصولی فضای سبز درسال 1385 اجرای سیستم آبیاری قطره ای به طول 90000 مترلوله گذاری لوله آبده صورت گرفته و مقدار45 هکتاراز فضای سبز راتحت پوشش قرارداده و نگهداری این سیستم نیز روزانه توسط امورمناطق و واحد تاسیسات ولوله کشی انجام میشود .

اتفاقاتی که دراثر بازیا خراب نمودن لوله های آبیاری قطره ای بوجودمی آید ونیاز به رفع مشکل دارداز طریق مرکز پیام شهرداری ،تلفنی ویامکاتبه به سازمان گزارش و باتوجه به موارد فوق وامورتاسیساتی که دراختیارسازمان میباشد رفع نقص میگردد .

محل های اجرای طرح آبیاری قطره ای :

بلوارمدرس،بلوارعلامه جعفری ،بلوارامام جعفرصادق(ع)، بلوارجمهوری ،بلوارشهید عابدی ،میدان فیضیه ،مثلثی میدان فلسطین ،بلواربوستان ،بلوارشهید مدنی ، بلوارفلسطین،بلوارفردوسی ،بلوارامیرکبیر،دانشجو ،آزادگان ،بلوارپاسداران ،پارک کوچه شاهد،فضای سبز مقابل بازارچه سیلو ،مثلثی های چهارراه خضرآباد،پارک کوهستان، پارک آذر،پارک دانش و....    

اجرای شبکه آبیاری (جداسازی آب شبکه ازآب خام)

 بمنظور صرفه جویی درمصرف آب شرب شهری وحذف تانکر از سیستم آبیاری شهرهمچون سالهای گذشته سازمان پارکهاوفضای سبزباانجام 10000مترلوله گذاری وتحت پوشش قراردادن 29 هکتار از فضای سبز ، طراحی واجرای جداسازی آب شبکه از آب خام رادردستورکارخود قرارداده است .

 

محل:مثلثی پمپ بنزین سیلو ،پارک بلوارگلستان 23 ،بلوارصابریزدی ، فضای سبز زیتون ،نوارسبز بلوارمدرس ،بلوارشهید بهشتی ،نوارسبز استاد احمد آ رام ، بلوار45 متری دانشگاه،بلوارامام حسین(ع) اکرم آباد ،میدان عالم ،نوارسبز بلوارگلستان،،خیابان بوستان ،بلوارگلستان غربی ،پارک بین فضای سبز تلاش وخرد،بلوارسعادت ،مثلثیهای میدان همافر،مثلثی 17 شهریور ،مثلثی سه راه شحمنه ،مثلثی شهید عابدی ، مثلثی انتهای بلوارامام حسین (ع)،مثلثی 52 متری ،مثلثی رسالت ،بلوارشعرباف و........

نهالکاری (درخت ودرختچه )

سازمان پارکها باانجام 60 هکتارنهالکاری درمحلهای ذیل سعی نموده گام هرچند کوچکی رادرافزایش سرانه فضای سبز یزد بردارد.

قابل ذکراست تعداد8100 اصله نهال نیزدربلوارهای سطح شهرواکاری گردیده است .
محل :

میدان عالم ،میدان امام موسی صدر،میدان سید حسن نصرا000 ومثلثیها ،بلوارجوان ،پارک جنگلی پل تقوی ،فضای سبز پل تقوی ،فضای سبز زیتون (کشتارگاه)،مثلثی بلواراستقلال ،نوارسبز بلوارشهیدمنتظرقائم ،فضای سبز بلواربسیج ، نوارسبز بلواردولت آباد ،توسعه نوارسبز های بلوارمدرس ، بلواراستقلال ، مثلثی های میدان جانباز ،مثلثی های خیابان معراج ، مثلثی آذریزدی ،خیابان بهارآزادی،نوارسبز میدان ابوالفضل(ع) ،ادامه بلوارمشیر ،بلوارسعادت ،مثلثی کوی استادان ،بلوارامام حسین اکرم آباد ،جاده اکرم آبادبلوارهای شهرک مشاغل مزاحم شهری،فضای سبزشهرک مشاغل مزاحم شهری، نوارسبز دروازه قرآن،خیابان استاد چیتی،مثلثی های بلوارعلامه جعفری ،بلوارعدالت آزادشهر،شهرک امام هادی(ع)آزادشهر،نوارسبز های شهرک رزمندگان ،پارک مرحوم اصلانی،پارک فرهنگ ،نوارسبز کوچه هزاردرخت و.....

آموزش کارکنان

ازآنجا که آموزشهای تخصصی کارکنان باعث ارتقای کیفیت کاری آنان شده ویکی از اهداف دولت نیزهمواره درهمین راستا قرارداشته ودارد سازمان نیزبمنظور افزایش اطلاعات واستفاده از تکنولوژی روز با اعزام کارشناسان جهت گذراندن  دوره های آموزشی برگزارشده درخصوص  چمنکاری ، گلکاری ، هرس ، طراحی فضای سبز ،مبارزه باآفات وبیماریها ، باغبانی، کامپیوتر

این مهم رابه انجام رسانده است.    
 
 
 
 
تولید وتکثیر

باتوجه به نیازولزوم استفاده ازگلهای فصلی ودرختچه های زینتی درفضای سبز شهری به منظور ایجاد تنوع درپوشش گیاهی چشم انداززیباتردرفضای سبزمیادین،پارکها و.... ودرراستای تولید قسمتی از گل وگیاه مورد نیازو.... این سازمان درحد امکانات موجود اقدام به تولیدگل وگیاه نموده است .

نشاء گلهای فصلی :  500 مترمربع
تکثیراز راه قلمه زنی :   15000قلمه
گلدان : 5700 گلدان

بدیهی است درسال 85قسمتی از گلخانه بهاران جهت تولید گل وگیاه به بخش خصوصی واگذارگردیده است.

رنگ آمیزی سنگ جداول، اسباب بازی وآبنما :
به میزان 120000 مترمربع

محل: بلوارجمهوری اسلامی ،بلوارپاکنژاد، مثلثی ومیدان بلوار استقلال ، نوارسبز مهدی آباد ، پارک کوی امیرالمومنین،میدان راه آهن ،میدان دروازه قرآن ،بلوامدرس بلوارامامزاد ه جعفر،ساختمان سازمان آماروفن آوری اطلاعات،نرده های پارک بزرگ شهر،بلواردانشجو،بلوارشهید باهنر،میدان میوه وتره بار،پارک کوهستان پارک هفتم تیرو......

 

نصب فونداسیون وپایه چراغ (مازی نور،چراغهای مواج1و2 وچراغهای حبابی وفانوسی ) :

تعداد : 200 عدد 

پارک شاهد امامشهر ومسجد جنب پارک ،پارک حافظ،پارک گل افشان، پارک کوی امیرالمومنین ،نوارسبز خیابان فهادان،میدان شهید بهشتی،مثلثی شیرحسین میدان دروازه قرآن ،میدان عالم ،سیدحسن نصرا000،میدان آزادی ،میدان بعثت ،میدان راه آهن ،میدان جانبازفمیدان نماز،چهارراه خضرآباد ،مثلثی مارکارمثلثی شهدای محراب ،مثلثی تعاون ،پارک اطهر،مثلثی 17 شهریور،پارک شادی ،میدان آیت ا000 خاتمی ،میدان صاحب الزمان ،فلکه اول آزادشهر،ابتدای بلواردهه فجر و.......

  
سرزنی چمن

از موارد بسیارمهم درنگهداری چمن علاوه برکود پاشی ،سمپاشی ومبارزه با علفهای هرز ،کوتاه نمودن بموقع آن  است که این عمل علاوه برایجاد زیبایی ، درپنجه زنی ،رشد ریشه وتراکم بوته درمترمربع موثر میباشدلذاسازمان پارکها وفضای سبز باکوتاه نمودن چمنهای سطح شهراقدام ،که این عملیات بادستگاه چمن زن موتوری ودرسطحی معادل 440 هکتارصورت گرفته است .