مبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی

مبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی

مبارزه باآفات وبیماریهای گیاهی

اهمیت نگهداری فضای سبز دربرابر حمله آفات وبیماریها، سازمان پارکها رابرآن داشته تاهرساله نسبت به مبارزه شیمیایی با این مهم زیر نظر مشاورین مجرب اقدام نماید . دراین راستا اکیپ سمپاشی سازمان متشکل از مشاور،کارشناسان وکارگران باتجربه باسمپاشهای موتوری وتراکتوری عملیات سمپاشی رابصورت شبانه انجام و همراه باعملیات سمپاشی تغذیه برگی نیزجهت تقویت اشجار صورت میگیرد .