مبلغ 4میلیون وششصد هزارر یال چک مسافرتی درپارک بزرگ شهرپیدا وبه صاحبش بازگر

مبلغ 4میلیون وششصد هزارر یال چک مسافرتی درپارک بزرگ شهرپیدا وبه صاحبش بازگر
آقای بختیار توکلی کارگر امانتدار سازمان پارکها وفضای سبز دراین رابطه افزود بعدازظهر روز 13/1/87 درهنگام گشتزنی درپارک پاکتی رامشاهده نمودم که حاوی مدارک پزشکی ومبلغی چک مسافرتی بود که پس از جستجوی فراوان صاحب آن راشناسایی ودرروز بعد وجه مربوطه را به وی تحویل داده وباعث شادی آن خانواده گردیدم واز این بابت بسیار خوشحالم .
 سازمان پارکهاوفضای سبزنیز مراتب تشکروقدردانی خود ازآقای بختیارتوکلی ابراز داشته واز درگاه خداوند متعال برای ایشان آرزوی توفیق دارد.

                            روابط عمومی سازمان پارکها وفضای سبز