محوطه بازی کودکان درپارکهای سطح شهر ایمن سازی وتجهیز می شود

محوطه بازی کودکان درپارکهای سطح شهر ایمن سازی وتجهیز می شود
سازمان پارکها وفضای سبز باهدف تامین ایمنی بیشتر کودکان و رفاه بیشتر شهروندان پروژه ایمن سازی وهمچنین تجهیز زمین بازی کودکان درپارکها را دردردستور کاردارد .
مهندس صفدرپورمديرعامل سازمان پاركهاوفضاي سبزدراین رابطه گفت : تاکون کار برگزاری مناقصه خرید کف پوش تا سقف مبلغ یک میلیاردریال انجام گرفته است .
وی درادامه گفت : انجام مناقصه خرید وسایل بازی کودکان وست ورزشی نیز دردست اقدام میباشد.
همچنین مهندس صفدر پوردرپایان از طراحی سه عدد آبنمای موزیکال درپارکهای غدیر آزادگان وهفتم تیر خیر داد که کار طراحی ومقدماتی آن درحال انجام می باشد که تا پایان سال جاری اجرا وبه بهره برداری خواهد رسید.
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز