مراسم نهالكاري توسط سازمان پاركها وفضاي سبز برگزار گرديد.

مراسم نهالكاري توسط سازمان پاركها وفضاي سبز برگزار گرديد.
دراين مراسم كه با حضور مسوولين شهر وشهرداري ودرابتداي جاده يزد – تفت برگزار گرديد آقاي مهندس صفدرپور مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبز ضمن خوش آمدگويي به شركت كنندگان درمراسم ، گزارشي از وضعيت فضاي سبز موجود وميزان توسعه آن درسال جاري بيان نمود.
درادامه حجت الاسلام مطهريان عضو شوراي اسلامي شهر سخناني درخصوص اهميت درخت ودرختكاري درفرهنگ اسلامي بيان ، وآن را تازماني گه شخصي از فوايد آن بهره مند مي گردد باعث خير وبركت وبالقيات وصالحات دانست .
درپايان شركت كنندگان وبه ويژه دانش آموزان باكاشت نهال خودرادرتوسعه فضاي سبزشهرسهيم نمودند .
روابط عمومي سازمان پاركها وفضاي سبز