مزایده غرفه

مزایده غرفه
تاريخ : 9/12/88
شماره: 430/10558 
دعوتنامه شرکت درمزايده عمومي  
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری یزد در نظر داردنسبت به اجاره غرفه در پاركهاي سطح شهر با شرايط ذيل اقدام نمايد.
لذا  از واجدين شرايط دعوت به همكاري ميشود.
شرایط عمومی
1-پیشنهاد دهنده می بایست ضمانت شركت درمزايده را طبق ليست پيوست براي هر غرفه را به حساب سپرده54690 بانک تجارت دهم فروردین واریز و یا طی ضمانت نامه بانکی به همراه پيشنهاد ارسال نمايد .
2-.به پیشنهادات مبهم – مشروط و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نمی شود .
3- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود
4- كليه كسورات قانوني بعهده برنده مزايده مي باشد.
5- كليه هزينه هاي جانبي (چاپ آگهي و .......) به عهده برنده مزايده ميباشد.
6- سازمان دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
7- پیشنهاددهنده میبایست طي دوپاكت(الف–ب)ممهوربه مهر شركت بصورت سربسته تسليم سازمان نمايد.
پاکت الف – مشتمل بر سپرده شركت در مزايده
پاكت ب – مشتمل بر پيشنهادات ريالي شركت كننده                                                       
8- سپرده نفر اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان پارکها باقی می ماند و در صورت عدم همکاری هر کدام سپرده نفر اول تا سوم به نفع سازمان ضبط خواهد شد
9- آخرین مهلت ارسال مدارک ساعت 9 صبح مورخ 20/12/1388 ميباشد.   
10- کمیسیون معاملات راس ساعت 10 صبح مورخ 20/12/1388 تشکیل و اتخاذ تصميم مينمايد.
شرايط اختصاصي
1- مدت قرارداد از تاريخ 01/01/1389 لغايت 30/07/1389 ميباشد.
2- تمام نرخهاي پايه به صورت ماهيانه ميباشدوشركت كننده موظف است نرخ پيشنهادي رابه صورت ماهيانه اعلام نمايد.
3- سازمان در خصوص سود و زيان افراد در طول مدت قرارداد هيچگونه مسوليتي نداشته و برنده مزايده موظف به پرداخت اجاره ميباشد.
4- برنده مزايده حق واگذاري غرفه را تحت هر عنواني به شخص ديگري را ندارد.                 
5- در زمان عقد قرارداد اخذ مجوز از ادارات ذيصلاح الزامي ميباشد. 
6- افرادي كه از سنوات قبل به سازمان بدهكار ميباشند ميبايست بدهي خود را قبل از اتمام مهلت ارسال مدارك پرداخت  در غير اين صورت به پيشنهاد آنها ترتيب اثر داده نمي شود.                                                                   
7- باتوجه به تعدددرخواست كنندگان به هر نفر بيشتر از دو غرفه واگذار نميشود.
                                                                                                       مرشدي
                                                                             مدير عامل سازمان پاركها وفضاي سبزيزد
ليست غرفه ها ومحلهای مورد نظر جهت اجاره به بخش خصوصی(ماهيانه )
 

مبلغ كل هفتماهه
مبلغ يشنهادي
مبلغ ضمانت
نرخ پايه ماهيانه
محل
غرفه
ردیف
 
 
800.000
2.200.000
پارك اطهر
قصر بادي
1
 
 
300.000
850.000
پارك شادي
ترشك
2
 
 
3.000.000
8.680.000
پارك شادي
قصر بادي
3
 
 
2.600.000
70490.000
پارك شادي
ماشين رالي
4
 
 
1.000.000
3.000.000
پارك شادي
ماشين بنزيني
5
 
 
200.000
500.000
پارك شادي
كندي ميكس
6
 
 
5.300.000
15.000.000
پارك كوهستان
درياچه قايق پدالي
7
 
 
750.000
2.050.000
پارك كوهستان
عرقيخات و فالوده
8
 
 
3.000.000
8.600.000
پارك كوهستان
قصر بادي
9
 
 
300.000
800.000
پارك سلمان
نمايشگاه گل نرگس
10
 
 
1.000.000
3.000.000
پارك بزرگ شهر
ماشين رالي
11
 
 
1.000.000
3.000.000
پارك بزرگ شهر
ترن يو
12
 
 
650.000
1.850.000
پارك بزرگ شهر
استخر توپ
13
 
 
300.000
800.000
پارك كوهستان
دستگاه پف فيل
14